• G050789
 • 파쇄 및 분쇄
 • 파쇄 및 분쇄
 • 고무/플라스틱/합성수지 > 파쇄기
 • 파쇄 및 분쇄
 • [가격협의]
 • 가능
 • 직거래
 • 신제품
 • 전국
 • 가능
 • 불가능
제품/가격 문의 (주)대흥크러셔 :  053-639-7332
상세정보
파쇄 및 분쇄 선별라인산업 및 건설 폐기물 전단계 처리라인                                  산업 및 건설 폐기물 전단계 처리라인
유화라인 : 파쇄 및 분쇄 용융기라인                                   유화라인 : 파쇄 및 분쇄 용융기라인상세보기
음식물 파쇄기                                     음식물 파쇄기                            

고무 분쇄 선별 라인(RUBBER)                                        고무 분쇄 선별 라인(RUBBER)

판매자 정보